E-mailadres

info@leaseprinter.nl

Telefoon

0597 432 574

Openingstijden

Ma t/m vr 8:30 tot 17:00 uur

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Definities en Algemene Bepalingen

Sub 1 Definities

Algemeen:

Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Interoffice Document Solutions geleverde Producten en Diensten.
Acceptatietest: Het testen van de door Interoffice Document Solutions geleverde Producten en Diensten of deze aan de overeengekomen specificaties voldoen voordat tot Acceptatie en ingebruikname wordt overgegaan.
Aflevering: De levering ter plaatse van het door Klant bestelde Product.
Bulkbestelling: Indien Klant vijf of meer producten ineens afneemt.

Bruikleenovereenkomst: Overeenkomst van Bruikleen gesloten tussen Interoffice Document Solutions en Klant.

Diensten: Activiteiten die voor, tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst door Interoffice Document Solutions, of door Interoffice Document Solutions ingehuurde derden, worden verricht en waaronder mede wordt begrepen: ondersteuning ter plaatse, telefonische helpdesk en andere externe ondersteuning, consultancy, projectbeheer, ontwikkeling van Software, Installatie, ingebruikstelling, training, Service en Application Service Provision, Software as a Service, Computerservice en Managed Services.

Documentatie: Handleidingen, gebruiksaanwijzingen, instructiemateriaal en dergelijke die betrekking hebben op de Hardware, Software en/of Diensten.
Fabrikant: Het bedrijf die het product(en) fabriceert of op de markt brengt.
Financial Lease Overeenkomst: Financial Lease Overeenkomst gesloten tussen de Klant en Interoffice Document Solutions of een door Interoffice Document Solutions aangewezen onderneming.
Fouten: Het niet voldoen van Producten aan de door Interoffice Document Solutions schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Klant direct gemeld is en kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
Huurovereenkomst: Overeenkomst van Huur gesloten tussen Klant en Interoffice Document Solutions.
Infrastructuur: de door de Klant gebruikte hardware, datacommunicatiefaciliteiten en systeemsoftware.
Installatie: Het gebruiksklaar opstellen van de door Interoffice Document Solutions geleverde Producten in de overeengekomen Werkomgeving.
Intellectuele Eigendomsrechten: (i) Octrooien, modellen, merken-, auteurs-, databank-, en persoonlijkheidsrechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden aan de registraties en aanvragen tot registratie van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verband houdende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.
Kantooruren: De bij Interoffice Document Solutions geldende werktijden (08.30-17.00 uur).
Klant: Degene met wie Interoffice Document Solutions een Overeenkomst afsluit voor de levering van Producten.

Maand: Kalendermaand.

Managed Service: Het beheer van een ICT-infrastructuur.
Managed Services Middelen: Software, systemen, documenten, methoden en technieken, en de betrokken Producten in het kader van de Managed Services.
Overeenkomst: Koopovereenkomst, Huurovereenkomst, Financial Lease Overeenkomst, Proef- of Bruikleenovereenkomst, Serviceovereenkomst, Supplies Overeenkomst, Application Service Provision en Software as a Service Overeenkomst of Managed Services Overeenkomst.
Product(en): Alle Hardware, Software, Diensten, Supplies door Interoffice Document Solutions op basis van de Overeenkomst geleverd of ter
beschikking gesteld door Interoffice Document Solutions aan Klant.
Service: Onderhoud en/of support van Producten.

Service Level: Schriftelijk overeengekomen normen voor het niveau van de Diensten.

SLA: Service Level Agreement welke niveaus van Diensten specificeert voor Klant.
Supplies: Verbruiksmaterialen en/of Vervangingsonderdelen.

Tellertik (Click): Onder Tellertik wordt verstaan een Afdruk van het formaat A4 (=A4-formaat en kleiner) of een Afdruk van het formaat A3 (A3 of groter) in kleur of zwart-wit. Een Tellertik komt tot stand door een Afdruk en/of het gebruik van Software die een Tellertik genereert. Verbruiksmaterialen: Toner, en alle andere verbruiksmaterialen zoals door Interoffice Document Solutions geleverd aan Klant. Werkdagen: Werkdagen zijn iedere maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen.
Werkomgeving Klant: De feitelijke locatie en stroomvoorzieningen, informatietechnologie-, telecommunicatie-en andere relevante infrastructuur van Klant (hieronder mede begrepen de Internetaansluitingen van Klant alsmede de aansluitingen van Telecomaanbieders en stroomleveranciers), besturingssystemen, databasesoftware, applicatie-, netwerk- en beveiligingssoftware, gebruikers- en toegangsrechten, software policies, die op welke wijze dan ook gekoppeld is aan de Producten die door Interoffice Document Solutions op grond van een Overeenkomst worden geleverd.

Hardware:

Afdruk: Een kopie, print, scan of plot.
Hardware: De vaste elektronische en mechanische delen van apparatuur, die door Interoffice Document Solutions worden geleverd.

Vervangingsonderdelen: Onderdelen met een beperkte levensduur die tijdens de looptijd van de Overeenkomst vervangen moeten worden onder verantwoordelijkheid van Klant.

Software:

Application Service Provision, Software as a Service: Het door Interoffice Document Solutions “op afstand” beschikbaar stellen en beschikbaar houden van Software aan Klant via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Klant een fysieke drager met de desbetreffende Software wordt verstrekt.
Bug: Een door Interoffice Document Solutions erkende uitval of beperking van onderdelen van Software ten opzichte van de specificaties.

Computerservice: De automatische verwerking van gegevens met behulp van door Interoffice Document Solutions beheerde Software en Hardware.
EULA: End User License Agreement
General Available Release: Een stabiele Release van Software die publiekelijk wordt verspreid bedoeld voor productie.

Licentie: Het gebruiksrecht op de door Interoffice Document Solutions geleverde Software.
Maatwerk: Door Interoffice Document Solutions of in opdracht van Interoffice Document Solutions ontwikkelde toevoeging van Klant specifieke onderdelen in of buiten de Software die de functionaliteit van de Software uitbreidt of los van de Software functioneert (of opereert).
Patch: Software Release die een of meerdere Bugs oplost.
Release: Een uitgave van nieuwe of bijgewerkte versie van Software.

Reservekopie: Een digitaal leesbaar medium waarop de Software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de Software in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De Reservekopie dient een identieke kopie te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
Software: Software die door Interoffice Document Solutions wordt geleverd onder eigen label of onder label van derden (Third Party Software).

Virus: Voor het doel van deze definitie houdt het begrip ‘Virus’ tevens in ‘logic bomb’, ‘worm’, malware, spam, cyberaanvallen etc. en deze begrippen hebben de betekenis zoals in het algemeen gebruikt in de software-industrie.

Sub 2 Algemene bepalingen:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Interoffice Document Solutions B.V. (Interoffice Document Solutions) en/of één van haar dochtermaatschappijen en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b BW betrokken is. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk 1 (Definities en Algemene Bepalingen’) en de Hoofdstukken 2 t/m 9 gaat de inhoud van de laatste hoofdstukken voor.
1.2 Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke Overeenkomst worden afgeweken. Toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaar-den van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de vertaling daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt verbinden partijen zich om de nietige en/of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en zo min mogelijk afwijken, gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen van Interoffice Document Solutions zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. In geval de aanbieding door Klant wordt aanvaard, heeft Interoffice Document Solutions het recht om binnen 4 Werkdagen de Overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding.
2.2 Alle offertes zijn gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en alle overige relevante gegevens en omstandigheden waarover Interoffice Document Solutions beschikt op het moment van het uitbrengen van de bedoelde offertes. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Interoffice Document Solutions zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes en daardoor een nieuwe offerte moet worden uitgebracht, is Klant gehouden de kosten van Interoffice Document Solutions te vergoeden die ontstaan door het opnieuw uitbrengen van een offerte.

2.3 Klant is gerechtigd nadere opdrachten aan Interoffice Document Solutions te versturen door middel van een e-mail. Interoffice Document Solutions is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor een beroep op misbruik van de door Klant gebruikte e-mailadressen. Klant is ook gebonden aan de overeenkomst indien sprake is van misbruik van e-mailadressen.

Artikel 3: Prijs

3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen exclusief btw en gelden deze voor levering af magazijn.
3.2 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Interoffice Document Solutions geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Interoffice Document Solutions worden geheven c.q. door derden ten laste van Interoffice Document Solutions worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen en kosten verband houdende met auteursrechtelijke heffingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Interoffice Document Solutions het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal één maand voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld.
3.3 Indien Klant is aan te merken als consument of kleine ondernemer, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden in het geval de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd.
3.4 Interoffice Document Solutions behoudt zich het recht voor om na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen te herzien. Behoudens wanneer de prijsherziening binnen de kaders van maximaal 10% per 12 maanden blijft, heeft Klant het recht de Overeenkomst per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop de prijsherziening is meegedeeld op te zeggen.
3.5 Interoffice Document Solutions brengt de kosten van noodzakelijk transport en de verzekering daarvan, alsmede de van overheidswege opgelegde heffingen, waaronder doch niet beperkt tot milieuheffingen en reprorechten, afzonderlijk aan Klant in rekening.

Artikel 4: Facturering

4.1 Interoffice Document Solutions factureert op maandelijkse basis. Klant zal voor de achtste werkdag van de Maand overeenkomstig de aanwijzing van Interoffice Document Solutions opgave doen van de geregistreerde Tellertikken op de laatste dag van de voorafgaande Maand. Indien Klant deze opgave niet of niet tijdig aan Interoffice Document Solutions doet, heeft Interoffice Document Solutions het recht om bij Klant een geschat aantal Tellertikken in rekening te brengen. Verrekening met het werkelijk gemaakte aantal Tellertikken zal in de daaropvolgende periode plaatsvinden, indien Klant daarvan opgave heeft gedaan aan Interoffice Document Solutions. Indien Klant gebruik maakt van e-Maintenance, PrintFleet of vergelijkbare software is Klant verantwoordelijk voor het aanmaken van een account teneinde de Tellertikken digitaal aan Interoffice Document Solutions te verstrekken. Indien Klant niet of niet tijdig of niet correct de opgave van Tellertikken verstrekt, is Interoffice Document Solutions gerechtigd € 50,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.
4.2 De A3-Tellertik wordt als tweemaal A4 geregistreerd en in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Interoffice Document Solutions heeft het recht om gemaakte scans te factureren tegen 10% van de in de Overeenkomst overeengekomen zwart-wit afdrukprijs.
4.4 Interoffice Document Solutions heeft het recht om de overeengekomen de afdrukprijs aan te passen wanneer het volume per machine meer dan 10% afwijkt van hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd, dan wel is overeengekomen.
4.5 Indien Klant een eenmalige licentievergoeding dient te betalen wordt deze eenmalig bij de levering van de Software in rekening gebracht.
Jaarlijkse licentievergoedingen zijn opgenomen in het servicetarief tenzij anders overeengekomen.

4.6 Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Interoffice Document Solutions het recht ieder deel apart te factureren.

4.7 Interoffice Document Solutions kan iedere overeengekomen periode Klant een factuur digitaal ter beschikking stellen. Indien Klant een papieren factuur wenst, is Interoffice Document Solutions gerechtigd Klant een toeslag van € 15,- exclusief btw per factuur in rekening te brengen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Facturen worden door Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Klant binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
5.2 Behoudens in het geval Klant is aan te merken als consument of kleine ondernemer, is de Klant niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling, dan wel beslag onder zichzelf te leggen ten laste van Interoffice Document Solutions.

5.3 De overeengekomen betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, dan is Klant een rente verschuldigd van 1,5% per maand waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Daarnaast is Klant gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Behoudens Klant is aan te merken als een consument of kleine ondernemer, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

5.4 Al hetgeen door Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan Interoffice Document Solutions verschuldigd is zal, mits anders overeengekomen, middels standaard Europese incasso worden geïncasseerd. Klant complementeert hiervoor het/de door Interoffice Document Solutions verstrekte SEPA-lncassomachtiging(s)formulier(en). Indien Klant de incassomachtiging intrekt dan wel beëindigt, is Interoffice Document Solutions gerechtigd om aan Klant € 25,- per factuur extra in rekening te brengen.

Artikel 6: (af)Levering & Acceptatie

6.1 Interoffice Document Solutions zal de Producten volgens de Overeenkomst afleveren en, indien overeengekomen, de Producten installeren. Interoffice Document Solutions spant zich ernaar behoren voor in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Interoffice Document Solutions niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Interoffice Document Solutions wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Interoffice Document Solutions is niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Interoffice Document Solutions en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

6.2 Klant zal ervoor zorgen dat de Werkomgeving en de toegang hiertoe geschikt zijn voor de Installatie van de Producten en het gebruik daarvan. Klant zal tevens zorgen voor de benodigde elektrische- en netwerkaansluitingen in een straal van 1,5 meter van de locatie waar de machine moet worden geïnstalleerd, toegangsrechten waarvoor eventueel de aanwezigheid van een systeembeheerder of daartoe bevoegd persoon noodzakelijk is, werkruimte en voor hetgeen verder vereist is om de Producten naar behoren te installeren en te doen functioneren, een en ander overeenkomstig aanwijzingen van Interoffice Document Solutions. Interoffice Document Solutions krijgt de volledige beschikking over de inbelfaciliteiten en remote acces. Klant vrijwaart Interoffice Document Solutions waaronder medewerkers van Interoffice Document Solutions voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie. De producten worden op de begane grond afgeleverd en geïnstalleerd en de installatie van printerdrivers en eventuele software geschied op één computer welke op hetzelfde netwerk is aangesloten, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Interoffice Document Solutions staan of indien de Installatie van de Producten niet kan worden aangevangen of kan worden voltooid als gevolg van aan Klant toe te rekenen factoren, heeft Interoffice Document Solutions het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van uitvoering van de Overeenkomst en heeft Interoffice Document Solutions recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Klant in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Interoffice Document Solutions tot uitoefening van enig ander wettelijke en/of overeengekomen recht.
6.4 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. Klant is derhalve aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur door welke oorzaak dan ook, tenzij de schade en/of het verlies te wijten is aan opzet, schuld of nalatigheid van de zijde van Interoffice Document Solutions of van personen van wie Interoffice Document Solutions zich bedient tijdens de uitvoering van de Overeenkomst of Klant is aan te merken als een consument of kleine ondernemer.

6.5 Bij ontvangst van de door Interoffice Document Solutions ter beschikking gestelde Producten dient Klant vast te stellen of deze Producten beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd, en dient Klant binnen 7 dagen na ontvangst hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Interoffice Document Solutions. Transportschades en schade aan eigendommen van Klant ten gevolge van de Aflevering, Installatie of het retourhalen van Producten dienen direct (doch uiterlijk binnen 24 uur) gemeld te worden aan de vervoerder en Interoffice Document Solutions. Behoudens een tijdige melding van de Klant, aanvaardt de Klant de Producten in de staat waarin deze zich op het moment van Aflevering bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken.
6.6 Indien tussen Partijen een Acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na Aflevering dan wel na voltooiing van de Installatie door Interoffice Document Solutions. Gedurende de testperiode is het Klant niet toegestaan de Producten voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Indien Klant voor Acceptatie reeds gebruik maakt van de Producten geldt deze als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

6.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen Acceptatietest blijkt dat de Software de voortgang van de Acceptatietest belemmert, dan zal Klant Interoffice Document Solutions hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Software zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
6.8 Indien bij het uitoefenen van de overeengekomen Acceptatietest blijkt dat de Software Fouten bevat, zal Klant Interoffice Document Solutions uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over deze Fouten informeren. Interoffice Document Solutions zal zich inspannen de gemelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Interoffice Document Solutions gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de Software aan te brengen.

6.9 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet worden onthouden wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan. Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-Acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele Acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 7: Uitvoering en Meerwerk

7.1 Interoffice Document Solutions zal zich inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren. De Overeenkomst zal worden uitgevoerd gedurende de looptijd van Overeenkomst tijdens de bij Interoffice Document Solutions geldende Kantooruren. Klant dient de medewerker van Interoffice Document Solutions tijdig toegang te verlenen. Indien toegang niet tijdig wordt verleend is Interoffice Document Solutions gerechtigd wachttijd en voorrijdkosten in rekening te brengen. Indien werkzaamheden op verzoek van Klant verricht worden buiten Kantooruren, zullen de kosten daarvan aan Klant in rekening worden gebracht op basis van de alsdan geldende tarieven van Interoffice Document Solutions. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is Interoffice Document Solutions gerechtigd de aanvang van de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, dan is Interoffice Document Solutions steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7.3 Indien Interoffice Document Solutions op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Interoffice Document Solutions worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Interoffice Document Solutions. Interoffice Document Solutions is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

7.4 Klant aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Interoffice Document Solutions, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.

7.5 Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

7.6 Zodra bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat zich voor Klant en/of voor Interoffice Document Solutions onvoorziene omstandigheden voordoen die aanpassing van de opdrachtformulering, activiteiten en/of begroting noodzakelijk doen zijn, dan zal terstond overleg worden gepleegd inzake bedoelde aanpassing. Uitkomsten van dergelijk overleg dienen schriftelijk als meerwerk te worden toegevoegd aan de opdrachtverlening.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Interoffice Document Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan hetgeen Interoffice Document Solutions van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd met een maximumbedrag van € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Interoffice Document Solutions aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen Interoffice Document Solutions op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking

van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8.2 De aansprakelijkheid van Interoffice Document Solutions voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).
8.3 Aansprakelijkheid van Interoffice Document Solutions voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Interoffice Document Solutions voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Interoffice Document Solutions voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1 en 8.2, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.4 Interoffice Document Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens Interoffice Document Solutions geleverde adviezen en/of Diensten.
8.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Interoffice Document Solutions of diens leidinggevenden of in het geval Klant is aan te merken als een consument of een kleine ondernemer.
8.6 De aansprakelijkheid van Interoffice Document Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Interoffice Document Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Interoffice Document Solutions ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Interoffice Document Solutions in staat is adequaat te reageren.

8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Interoffice Document Solutions meldt.

  1. 8 Klant vrijwaart Interoffice Document Solutions voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Interoffice Document Solutions geleverde Apparatuur, Software of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Apparatuur, Software of andere materialen.

8.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan Interoffice Document Solutions zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.
8.10 Behoudens voor zover Klant is aan te merken als consument of kleine ondernemer is de aansprakelijkheid van Interoffice Document Solutions voor eventuele schade welke veroorzaakt wordt door Producten te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Klant voor het gebruik van de Producten aan Interoffice Document Solutions heeft betaald.

Artikel 9: Garantie

9.1 Interoffice Document Solutions zal zich ervoor inspannen eventuele Fouten in materiaal en fabricage in de Producten en Apparatuur, alsmede in onderdelen die door Interoffice Document Solutions in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen, indien deze binnen een periode van 3 maanden na Aflevering, of indien een Acceptatietest is overeengekomen 3 maanden na Acceptatie, gedetailleerd omschreven bij Interoffice Document Solutions zijn gemeld. Deze garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak vinden in ondeugdelijke Installatie of montage door Interoffice Document Solutions. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Interoffice Document Solutions.
9.2 Interoffice Document Solutions garandeert niet dat de Software zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal worden uitgevoerd op door Interoffice Document Solutions te bepalen wijze. Interoffice Document Solutions zal naar beste vermogen trachten te zorgen dat de Software vrij is van Virussen of mogelijke Fouten.
9.3 Indien herstel naar het redelijk oordeel van Interoffice Document Solutions niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Interoffice Document Solutions gerechtigd de Apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, Apparatuur en/of Producten. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie.
9.4 Buiten de in het vorige lid bedoelde garantie vallen Fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. onjuist, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

b. gebruik op andere wijze dan het voorziene normale gebruik;
c. externe oorzaken zoals brand- of waterschade;
d. montage, installatie of het ongedaan maken hiervan door anderen dan Interoffice Document Solutions;

e. gebruik van materialen of zaken die door Klant aan Interoffice Document Solutions ter bewerking zijn verstrekt of die op verzoek dan wel instructie van Klant zijn gebruikt;

f. toepassing van een overheidsvoorschrift;

g. toepassing van werkwijzen en constructies volgens instructies van Klant;
h. niet schriftelijk door Interoffice Document Solutions geautoriseerde wijzigingen die Klant of derde aanbrengt of aan laat brengen in Producten geleverd door Interoffice Document Solutions;

i. gebruikelijke slijtage.

j. verhuizing/verplaatsing of herinstallatie van het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interoffice Document Solutions.
k. netwerkproblemen en/of modificaties van de netwerkconfiguratie van Klant (bijvoorbeeld: foutief IP-adres, defecte bekabeling, routers, switches, etc.);
9.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Interoffice Document Solutions in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 10: Verzekering

10.1 In geval van huur of bruikleen, is Klant te allen tijde verplicht verlies of beschadiging, hoe dan ook veroorzaakt, met betrekking tot de Producten binnen 24 uur schriftelijk aan Interoffice Document Solutions te melden, met mededeling van de oorzaak.
10.2 Klant is verplicht zich adequaat te verzekeren en zich verzekerd te houden ter dekking van elk risico op verlies en/of beschadiging van de door Interoffice Document Solutions ter beschikking gestelde Producten, een en ander tegen nieuwwaarde van het onderhavige Product.

10.3 Klant verleent Interoffice Document Solutions desgewenst inzage in de polis.

10.4 Klant is gehouden om de uitkeringen van de verzekeraars alsmede het eventuele eigen risico door te betalen aan Interoffice Document Solutions. Indien dit naar het oordeel van Interoffice Document Solutions noodzakelijk mocht zijn, zal de Klant rechtstreekse betaling door de verzekeraar aan Interoffice Document Solutions uitdrukkelijk aan de verzekeraar bekrachtigen, dan wel zal Klant eventuele vorderingen op de verzekeraar overdragen aan Interoffice Document Solutions.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

11.1 Interoffice Document Solutions behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Klant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde Producenten en ter zake van de met de geleverde Producten verband houdende dienstverlening, volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van Interoffice Document Solutions op Klant wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst(en).

11.2 Klant is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. Klant is in dat geval verplicht de geleverde Producten eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van Klant te leveren aan derden, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
11.3 Klant verplicht zich op eerste verzoek van Interoffice Document Solutions zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant in de door Interoffice Document Solutions gewenste vorm en tot de door Interoffice Document Solutions gewenste omvang.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

12.1 Alle rechten van intellectueel en industrieel Eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, websites, databestanden, Apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, Documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Interoffice Document Solutions, diens licentiegevers of diens Leveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging van Software, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet- overdraagbaar aan derden.
12.2 Indien Partijen overeenkomen dat rechten Intellectueel of industrieel Eigendom ten aanzien van specifiek voor Klant ontwikkelde Software, websites, databestanden, Apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Klant, dan laat dit de bevoegdheid van Interoffice Document Solutions onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, Documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

12.3 Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, Software en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van leverancier of diens licentiegevers bevatten. Klant verbindt zich deze zaken, Software en materialen geheim te houden. 12.4 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele of industriële Eigendom uit de Software, websites, databestanden, Apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

12.5 Klant zal desgevraagd direct zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Interoffice Document Solutions uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal op eerste verzoek van Interoffice Document Solutions toegang verlenen tot zijn gebouwen en Werkomgeving. Interoffice Document Solutions zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die Interoffice Document Solutions in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij Klant verkrijgt vertrouwelijk behandelen, voor zover die informatie niet het gebruik van de Software zelf betreft.

12.6 Het is Interoffice Document Solutions toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Software. Het is Klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Klant geen Reservekopie van Software kan maken, zal Interoffice Document Solutions Klant desgevraagd een Reservekopie ter beschikking stellen.

12.7 Tenzij Interoffice Document Solutions een Reservekopie van de Software aan Klant ter beschikking stelt, mag Klant één Reservekopie van de Software maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de Reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een Reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 12.4).
12.8 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Klant gerechtigd tot verbetering van Fouten in hem ter beschikking gestelde Software als dat noodzakelijk is voor het met de Software beoogde gebruik.

12.9 Interoffice Document Solutions vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Interoffice Document Solutions zelf ontwikkelde Software, websites, databestanden, Apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële Eigendom, onder de voorwaarde dat Klant Interoffice Document Solutions onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Interoffice Document Solutions. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Interoffice Document Solutions verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt:

a. met door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Interoffice Document Solutions ter beschikking gestelde materialen;
b. met wijzigingen die Klant in de Software, website, databestanden, Apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
12.10 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Interoffice Document Solutions zelf ontwikkelde Software, websites, databestanden, Apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van Intellectuele of industriële Eigendom of indien naar het oordeel van Interoffice Document Solutions een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Interoffice Document Solutions zo mogelijk zorg dragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Software, websites, databestanden, Apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Klant. Indien Interoffice Document Solutions naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Interoffice Document Solutions het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Interoffice Document Solutions zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Klant. Behoudens Klant is aan te

merken als consument of kleine ondernemer is iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Interoffice Document Solutions wegens schending van rechten van Intellectuele of industriële Eigendom van een derde geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Interoffice Document Solutions voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Software, websites, databestanden, Apparatuur en/of materialen:
a. in een niet door Interoffice Document Solutions gemodificeerde vorm;
b. in samenhang met niet door Interoffice Document Solutions geleverde of verstrekte zaken of Software;
c. op een andere wijze dan waarvoor de Apparatuur, Software, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd. 12.11 Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Interoffice Document Solutions van Apparatuur, Software, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmaterialen, met het doel van gebruik, bewerking, Installatie of incorporatie (bijv. in een website). Klant zal Interoffice Document Solutions vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13: Klantdata

13.1 In geval sprake is van verwerking van persoonsgegevens zijn partijen verantwoordelijk voor de naleving van hun eigen verplichtingen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Partijen erkennen en zijn overeengekomen dat zij geen onderzoek hebben gedaan naar de maatregelen die de andere partij heeft genomen om te voldoen aan haar verplichting in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.2 Indien testdata en/of ontwikkeldata en/of productiedata persoonsgegevens bevatten welke inzichtelijk worden gemaakt of beschikbaar worden gesteld aan Interoffice Document Solutions, verklaart Klant voldaan te hebben aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Wet Bescherming Persoonsgegevens en alle daaruit voortvloeiende regelgeving. Klant vrijwaart Interoffice Document Solutions tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met het ter beschikking stellen van testdata en/of ontwikkeldata en/of productiedata.

13.3 Interoffice Document Solutions zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om gegevens te beveiligen tegen (on)opzettelijke of onrechtmatige vernietiging of (on)opzettelijk verlies, vervalsing, ongeautoriseerde verspreiding, het gebruik of de toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking, met inbegrip van de controle over de toegang, interventie, openbaarmaking, input en het behoud van en naar de gegevens met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf overeengekomen niveau, te beperken.

13.4 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is Interoffice Document Solutions bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Interoffice Document Solutions zal alleen persoonsgegevens verwerken indien Klant hier uitdrukkelijk om vraagt. Het tekenen van een Overeenkomst geldt als uitdrukkelijke instructie door Klant om de persoonsgegevens te verwerken en beschikbaar te maken via de levering van de Diensten. Interoffice Document Solutions zal zich inspannen, om medewerking te verlenen bij de door Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Interoffice Document Solutions begrepen en komen volledig voor rekening van Klant.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Interoffice Document Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a. overmacht van toeleveranciers van Interoffice Document Solutions;
b. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Software of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Interoffice Document Solutions is voorgeschreven;
c. overheidsmaatregelen;
d. elektriciteitsstoring en storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

e. vervoersproblemen;
f. natuurrampen en/of brand;
g. terroristische en/of cyber aanvallen.

14.2 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen.
14.3 Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door Interoffice Document Solutions niet mogelijk is en langer duurt dan een Maand, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden. Behoudens Klant is aan te merken als een consument of kleine ondernemer, ontstaat door de ontbinding voor beide partijen geen verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15: Opleidingen, cursussen en trainingen

15.1 Voor zover de dienstverlening van Interoffice Document Solutions bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Interoffice Document Solutions steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen.
15.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Interoffice Document Solutions aanleiding geeft, is Interoffice Document Solutions gerechtigd de opleiding of training te combineren met een of meer andere opleidingen of trainingen, deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden dan wel geheel te annuleren onder restitutie van reeds betaalde cursusgelden.
15.3 Tot 1 week voor aanvangsdatum kunnen trainingen, uitsluitend schriftelijk, worden geannuleerd. Interoffice Document Solutions brengt daarvoor geen annuleringskosten in rekening. Vanaf 1 week is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.

Artikel 16: Beëindiging

16.1 Indien een Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze steeds van rechtswege verlengd met 12 maanden, tenzij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van de dan geldende duur van de Overeenkomst door één der Partijen schriftelijk per aangetekend schrijven wordt opgezegd.
16.2 Indien een Overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
16.3 Interoffice Document Solutions kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en aan derden opdragen, zonder dat Interoffice Document Solutions tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd eventuele aan Interoffice Document Solutions toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding indien:

a. Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;

b. aan Klant surseance van betaling wordt verleend;
c. het faillissement van Klant wordt aangevraagd;
d. indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;

e. Indien op een of meerdere bestanddelen van Klant dan wel op het huurobject beslag wordt gelegd;
f. de Klant tot een onherroepelijke vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
g. de Klant Nederland verlaat;

h. een door of namens Klant gedane verklaring in strijd is met de waarheid en/of een voor Interoffice Document Solutions van belang zijnde omstandigheid heeft verzwegen;
i. een aan Interoffice Document Solutions verstrekte zekerheid nietig of vernietigbaar is, dan wel indien een door Klant toegezegde zekerheid niet tijdig is verstreken of voortijdig vervalt;
j. de service op producten niet langer door de leverancier wordt ondersteund of de benodigde onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn. Interoffice Document Solutions is wegens deze beëindigingen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van een faillissement van Klant vervalt het recht tot gebruik van de aan Klant ter beschikking gestelde Software van rechtswege.

16.4 Klant zal in de gevallen als bedoeld in artikel 16.3 Interoffice Document Solutions onmiddellijk in kennis stellen en in afwachting van instructies van Interoffice Document Solutions passende maatregelen nemen ter bescherming van diens belangen.
16.5 Bij beëindiging of opzegging van Overeenkomsten, is Klant behoudens in geval van koop niet langer geautoriseerd tot het gebruik van Producten en vervallen alle gebruiksrechten die onder de Overeenkomst(en) vallen. Interoffice Document Solutions is gerechtigd de geleverde Producten terug te halen bij Klant. Klant verleent op zijn beurt Interoffice Document Solutions hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs-en opslagruimten van Klant te betreden. Interoffice Document Solutions zal de gemaakte kosten (waaronder begrepen transport-, de-Installatie-en afschrijvingskosten) aan Klant in rekening brengen. Klant zal de gelicentieerde Software buitengebruik stellen, eventuele handboeken of andere materialen aan Interoffice Document Solutions afgeven en aan Interoffice Document Solutions een verklaring afgeven van buiten gebruikstelling.

16.6 Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de Software, om welke reden dan ook, zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software (inclusief Reservekopie) aan Interoffice Document Solutions retourneren, voor zover de Software geen onlosmakelijk geheel vormt met de overige onderdelen van het Product.
16.7 Indien Klant zijn verplichtingen als beschreven in het voorgaande leden niet nakomt, dan is Klant van rechtswege in gebreke en verbeurt hij een boete van € 500,- per dag, zulks onverminderd de overige rechten van Interoffice Document Solutions.
16.8 Indien Klant de Overeenkomst voor de overeengekomen einddatum wil beëindigen, kan er een afkoopnota worden opgevraagd. Deze kan bestaan uit een huurdeel en een servicedeel. De afkoop is het aantal resterende termijnen maal het overeengekomen (eventueel geïndexeerde) maandbedrag. Indien in de serviceovereenkomst geen volume is vastgelegd, wordt voor het berekenen van de afkoop van het gemiddelde volume van de voorgaande 12 maanden uitgegaan.

Artikel 17: Diversen

17.1 Indien Interoffice Document Solutions te eniger tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

17.2 Interoffice Document Solutions heeft het recht de Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen. Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Interoffice Document Solutions rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen.
17.3 Klant stemt er mee in dat Interoffice Document Solutions voor de levering van Producten onderaannemers kan gebruiken.

17.4 Het door Interoffice Document Solutions verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.

17.5 Voor elke vordering op Interoffice Document Solutions, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de Overeenkomst geldt een verjaringstermijn van 1 jaar.
17.6 Interoffice Document Solutions behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk heeft gereageerd zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.
17.7 Bij eventuele strijdigheid tussen de getekende overeenkomst en overige, al dan niet, schriftelijke correspondentie met Klant prevaleren te allen tijde de bepalingen in de getekende overeenkomst.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De overeenkomsten tussen Interoffice Document Solutions en Klant worden beheerst door Nederlands Recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Groningen, tenzij Interoffice Document Solutions een andere bevoegde rechter prefereert.

Hoofdstuk 2 Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De in dit hoofdstuk “Verkoop- en Leveringsvoorwaarden” vermelde bepalingen zijn, naast Hoofdstuk 1 “Definities en Algemene Bepalingen” van toepassing indien Interoffice Document Solutions Producten verkoopt aan Klant. Bij eventuele strijdigheid, prevaleren de bepalingen in dit hoofdstuk.

Artikel 2: Veiligheidsmodificaties

2.1 Klant verplicht zich Interoffice Document Solutions toegang te geven tot de locatie waar de Producten zijn geïnstalleerd teneinde Interoffice Document Solutions in staat te stellen veiligheidsmodificaties aan te brengen. In geval van vervreemding van de Producten door Klant aan een derde is Klant verplicht deze derde te informeren om regelmatig de website van de Fabri

Filters

Formaat
Kies hier ...
Hoeveel pagina's per minuut wil je printen?
Kies hier ...
Welk type machine zoek je?
Kies hier ...
Welk merk printer heeft je voorkeur?
Kies hier ...
Wil je in kleur of zwart-wit printen?
Kies hier ...
Welke functionaliteiten zoek je?
Kies hier ...

Filters worden automatisch toegepast. Om het resultaat te zien, sluit dit venster door rechtsboven op het kruis te drukken.